Bestuur/ANBI

Het onbezoldigde bestuur van de stichting Instituut Collectie Krop wordt gevormd door de heer W. Heij (voorzitter), de heer J.ten Klooster (penningmeester),de heer A. van Andel, mevrouw C. Brouwer (secretaris), de heer L. van Vlerken en mevrouw Christy Abels (marketing en communicatie).
Het bestuur is bereikbaar op de volgende e-mailadressen:

email voorzitter
email penningmeester
email secretaris
email marketing en communicatie

Bezoekadres: Gasthuislaan 2, 8331 MX Steenwijk
KVKnummer 0508286; RSIN 817972936

Het doel van het Hildo Krop Museum is het beheren van de door de gemeente Steenwijkerland aan het museum in bruikleen overgedragen collectie van de Steenwijker kunstenaar Hildo Krop. Dit beheren houdt tevens in het behouden, advies uitbrengen over verzamelen/ uitbreiden van de collectie en het zelfstandig onderzoeken van de collectie. Besluiten omtrent het verwerven van nieuwe werken en/of het vervreemden van onderdelen van de collectie zijn voorbehouden aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Steenwijkerland.